•  

  Odborné sociální poradenství

  Poskytování sociální služby odborné sociální poradenství bylo ukončeno k 31.12.2010.

  Děkujeme Vám všem, kteří jste svými příspěvky, dary, dotacemi, morální podporou či nezištnou pomocí měli snahu po dobu 8 let poskytování sociální služby ve Varnsdorfu spolu s námi pomáhat lidem, kteří se nalézají v tíživé sociální situaci.

  Od ledna 2011 se můžete obracet na Občanské poradny v Rumburku (tel.: 412 384 745, e-mail: poradna.charita@tiscali.cz ) a v Děčíně (tel.: 412 517 368, e-mail: obcanskaporadna@gmail.com)

  ———————————————-

  V Občanské poradně (dále OP) NA KŘIŽOVATCE Varnsdorf je poskytováno odborné sociální poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §37 b se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob, zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.

  Služba obsahuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • zapůjčování kompenzačních pomůcek

  Registrace služby na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhla 12. 7. 2007, identifikátor služby je 5039690, služba je v celostátním registru poskytovatelů sociálních služeb. Registrace služby ukončena ke dni 31.12.2010.

  Posláním Občanské poradny

  je poskytovat informace, rady, pomoc a asistenci osobám trpícím neznalostí svých práv a povinností či sníženou schopností účinně vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Služby jsou poskytovány pro překonávání jejich nepříznivé sociální situace, při zachování lidské důstojnosti, individuálně určených potřeb uživatelů služeb a podpoře jejich samostatnosti. Pomoc je poskytována prostřednictvím služby odborné sociální poradenství.

  Cíle Občanské poradny na rok 2010

  • Do roku 2013 včetně, zajistit ekonomickou a personální udržitelnost poskytované služby při dodržení kvality poskytované služby při finančním zabezpečení služby minimálně 800 tis. Kč.
  • Poskytovat kvalitní sociální službu – odborné sociální poradenství dle standardů kvality sociálních služeb v aktuálním znění.
  • Úspěšně projít inspekcí kontroly kvality poskytované sociální služby odborné sociální poradenství při udržení standardů kvality sociální služby.
  • Aktivně se zapojit minimálně do dvou dalších projektů ve spolupráci s Asociací občanských poraden (AOP) tak, abychom uživatelům služby nabídli speciální poradenskou pomoc (např. pomoc v oblasti dluhového a finančního poradenství, spotřebitelské rady, ekospotřebitelství) a rozšířili tím možnosti řešení obtížně řešitelné životní situace.
  • Aktivně nabídnout službu odborného sociálního poradenství osobám žijícím v regionu rozšířené působnosti města Varnsdorf (Horní Podluží, Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Chřibská) pro překonání jejich sociálního vyloučení.

  Zásady Občanské poradny

  • Poskytnutí služby odborné sociální poradenství je bezplatné
  • Pomoc vychází z individuálně určených potřeb osob
  • Rozsah a forma pomoci zachovávají lidskou důstojnost osob
  • Služba působí na osoby aktivně, podporuje rozvoj jejich samostatnosti
  • Služba je poskytována v zájmu osob a v náležité kvalitě při dodržování lidských práv a základních svobod osob
  • Poskytovaná služba je diskrétní (právo na soukromí a mlčenlivost), nestranná a nezávislá
  • Zájemci o službu a uživatelé služeb mají právo vystupovat anonymně

  Okruh osob, kterým je sociální služba určena

  Sociální služba je určena následujícímu okruhu osob bez omezení věku, cílovými skupinami jsou:

  1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  2. etnické menšiny
  3. imigranti a azylanti
  4. oběti domácího násilí
  5. oběti obchodu s lidmi
  6. oběti trestné činnosti
  7. osoby bez přístřeší
  8. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
  9. osoby komerčně zneužívané
  10. osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
  11. osoby s chronickým duševním onemocněním
  12. osoby s chronickým onemocněním
  13. osoby s jiným zdravotním postižením
  14. osoby s kombinovaným postižením
  15. osoby s mentálním postižením
  16. osoby s tělesným postižením
  17. osoby se sluchovým postižením
  18. osoby se zdravotním postižením
  19. osoby se zrakovým postižením
  20. osoby v krizi
  21. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
  22. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  23. pachatelé trestné činnosti
  24. rodiny s dítětem/dětmi
  25. senioři

  Jednotlivé okruhy osob mohou mít následující omezení:

  • trpí neznalostí svých práv a povinností
  • mají sníženou schopnost účinně vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy
  • v jejich okolí se nenachází nikdo, kdo by je mohl provázet při řešení jejich obtížné sociální situace
  • osoby vyčleněné mimo běžný život společnosti s nemožností se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace
  • osoby se sníženou schopností dosáhnout příležitostí a možností, které by jim napomáhali plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít tak způsobem, který je ve společnosti považován za běžný

  Službu neposkytujeme osobám, které mají zájem informace, rady, pomoc a asistenci využít pro komerční účely, pro páchání trestné činnosti. Neposkytujeme poradenství komerční povahy, zejména v oblastech daní a obchodního práva.

  Občanské poradenství

  Občanská poradna prošla v první polovině roku 2006 kontrolou kvality Asociace občanských poraden ČR (AOP) a byla zařazena do kategorie A – nejvyšší kvalita poskytovaných služeb a získala Certifikát kvality. Členství v AOP ukončeno k 31.12.2010.

  V rámci snahy o zvyšování kvality poskytovaných služeb se také pracovníci poradny účastní řady specializovaných školení a realizují projekty AOP.

  Zákonné důvody pro odmítnutí zájemce o službu

  Poskytovatel sociální služby odborné sociální poradenství může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

  A) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá

  V případě, že zájemce o službu má o poskytnutí služby zájem, může nabízenou službu při volné kapacitě v otvírací době využít. V případě, že je plná okamžitá kapacita služby, pracovník nabídne zájemci o službu nejbližší volný termín, který zájemci vyhovuje a zároveň mu nabídne možnost na tento termín se objednat, zároveň ho upozorní, že přednost mají objednaní zájemci či uživatelé služeb. V případě, že zájemci o službu nebudou tyto možnosti vyhovovat, nabídne mu pracovník kontakt na jinou OP v blízkém okolí jeho bydliště.

  B) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá

  Pracovník poradny doporučuje jiného poskytovatele, který poskytovanou službu poskytuje, s přihlédnutím na potřeby zájemce o službu. Informace pracovník zjišťuje z veřejně dostupného registru sociálních služeb, z Katalogu organizace. Pokud osoba žádá jinou službu než sociální, je to taktéž důvod k odmítnutí poskytnutí sociální služby (např. hledá makléře, daňového poradce).

  C) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

  Pracovník poradny doporučuje jiného poskytovatele, který poskytovanou službu poskytuje, s přihlédnutím na potřeby zájemce o službu. Informace pracovník zjišťuje z veřejně dostupného registru sociálních služeb, z Katalogu organizace.

  Okamžitá kapacita – jeden sociální pracovník může v jednom čase provádět pouze jednu intervenci s uživatelem služby.

  Zájemce o službu má možnost se objednat do Objednávkového listu osobně – příchodem do OP nebo kanceláře organizace, telefonicky na kontaktní čísla OP, elektronicky – e-mailem, ICQ, Skype a písemně.

  Ochrana osobních údajů

  podrobnosti v  letáčku osobní údaje

  Stížnosti

  Každý uživatel služby má možnost podat stížnost na kvalitu poskytování sociální služby a na způsob poskytování sociální služby (způsob práce poradce, ředitele). V případě, že se nejedná o stížnost, ale o podnět či připomínku, bude toto zapsáno do knihy „Podněty a připomínky“

  Realizace dalších projektů

  • Dluhové poradenství (2008 – 2010)
  • Prevencí proti chudobě (2010)
  • Zajištění občanského poradenství se zřetelem na bytovou politiku (2006 – 2008, 2010)
  • Spotřebitelské poradenství (2007, 2010)
  • Enviromentální občanské poradenství (2010)
  • Monitoring nájemního bydlení (2007)
  • Jednostranné zvyšování nájemného (2007)
  • Ekospotřebitelství – zelená domácnost (2006,2007)
  • Informování o Evropské unii (2006)
  • Podpora kontaktních míst (2006)
  • Spotřebitelské poradenství (2006)
  • Celorepublikový monitoring dodržování lidských práv v pracovně
   právních vztazích (2006)
  • Ochrana spotřebitele a ochrana nájemních vztahů (2005)

  V rámci podpory kvality se pracovníci/pracovnice poradny pravidelně setkávají na skupinové supervizi.